Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2017.

Autor Saša Matić
Pogodaka: 1328
Konkurs Ministarstva kulture

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2017. godinu, nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika.

Cilј konkursa je podsticanje razvoja vizuelnih umetnosti putem osavremenjivanja umetničkih zbirki (kolekcija) i jačanja kapaciteta ustanova kulture, podrška savremenim vizuelnim umetnicima i osnaživanja sistemskog razvoja umetničkog tržišta, razvijanja vizuelne kulture, kao i kroz razvijanje intersektorske (javni, civilni i privatni sektor) i interresorne saradnje (kultura-prosveta, kultura- zdravstvo itd.).

Kategorije konkursa

Konkurs je osmišlјen u pet sledećih kategorija:

Kategorija 1 - Finansiranje umetničkih dela nastalih u proteklih pet godina za umetničke zbirke ustanova kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), kao i za umetničke zbirke organizacija civilnog društva od posebnog značaja: Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska.

Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), kao i Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska. Pravo učešća nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kategorija 2 – Finansiranje projekata koji imaju za cilј nastajanje novih umetničkih dela (murali, mozaici, grafiti, ambijentalne postavke i druga umetnička dela) za potrebe ustanova kulture čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.).

Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi. Pravo učešća nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kategorija 3 – Finansiranje projekata koji imaju za cilј nastajanje novih umetničkih dela (murali, mozaici, grafiti, ambijentalne postavke i druga umetnička dela) za potrebe ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (ustanove prosvete, zdravstva, kao što su osnovne i srednje škole, fakulteti, bolnice i druge ustanove), osim ustanova kulture.

Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi. Pravo učešća nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kategorija 4 - Finansiranje projekata koji imaju za cilј nastajanje novih umetničkih dela u javnom prostoru (murali, mozaici, grafiti i druga umetnička dela).

Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi. Pravo učešća nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kategorija 5 – Finansiranje umetničkih dela nastalih u proteklih pet godina za opremanje prostorija ustanova (ustanove kulture, prosvete, zdravstva itd.), osim za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati umetnici (fizička lica), kao podnosioci prijave zajedno sa ustanovom čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (ustanove kulture, prosvete, zdravstva, itd.) kao korisnikom sredstva. Pravo učešća nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kriterijumi konkursa

Komisija će se rukovoditi kriterijumima shodno Uredbi o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i cilјevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
- stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
- neophodni resursi;
4) finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uklјučenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Komisija će se rukovoditi i sledećim smernicama:
1) osavremenjivanje umetničkih zbirki (kolekcija) delima umetnika koji nisu zastuplјeni ili su nedovolјno zastuplјeni u umetničkoj zbirci ustanove kulture, što se dokazuje overenom izjavom (za kategoriju 1);
2) osavremenjivanje umetničkih zbirki (kolekcija) muzeja, galerija i spomen-zbirki delima afirmisanih umetnika (za kategoriju 1);
3) finansiranje umetničkih dela koja prevazilaze lokalni značaj;
4) promocija umetničkih dela mladih umetnika u cilјu razvoja njihovih karijera i njihovog aktivnog učešća u društvu;
5) usklađenost umetničkog dela sa ambijentalnom celinom (za kategorije 2, 3, 4 i 5) ;
6) adekvatno čuvanje i prezentacija umetničkih dela i zbirki nastalih tokom realizacije projekata;
7) visoki profesionalni standardi u radu ustanove kulture;
8) savremeno koncipirana prezentacija dela iz umetničke zbirke ustanove kulture (kolekcija) u dosadašnjoj praksi ustanova;
9) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza, društvene kohezije, opšteg blagostanja i interkulturnog dijaloga;
10) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
11) novi pristupi i koncepti kako u savremenoj kulturi tako i u oblasti kulturnog nasleđa, te interdisciplinarnost u umetnosti i kulturi;
12) profesionalna saradnja i povezivanje aktera u polјu kulture – posebno saradnja javnog, civilnog i privatnog sektora, i povezivanje oblasti kulture sa obrazovanjem, naukom, turizmom, urbanističkim i prostornim planiranjem i drugim oblastima;
13) interpretacija i kritičko razmatranje i kritička recepcija kulture u savremenim društvenim, političkim i medijskim okolnostima, kako na lokalnom, tako i na regionalnom, evropskom i međunarodnom planu;
14) promocija savremenih umetničkih formi i izraza i unapređenje razumevanja ideja i jezika savremene umetnosti, kao i podrška inovativnim i eksperimentalnim projektima.

Prijava za konkurs i način dostavlјanja

Prijava za konkurs mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen formular (preuzet sa sajta Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs )
2. Profesionalna biografija umetnika o čijem je delu reč
3. Vizuelna dokumentacija: fotografije umetničkih dela koji se predlažu za finansiranje/ skice umetničkih dela za čije se nastajanje konkuriše; opcionalno - katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanove kulture, i/ ili vizuelni materijali na CD-u
4. Podaci o ustanovi („lična karta“ ustanove – istorijat, vizija, misija, cilјevi, aktivnosti u proteklom periodu)
5. Detalјan opis projekta
6. Detalјno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isklјučivo u dinarima)
7. Istorijat i opis stanja umetničke zbirke (za ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave)
8. Ugovor ili potvrda o saradnji (za kategorije 2, 3, 4 i 5)
9. Potvrdu (odobrenje) od nadležne ustanove za realizaciju umetničkog dela u javnom prostoru (za kategoriju 4)
10. Overena izjava o nezastuplјenosti ili o nedovolјnoj zastuplјenosti umetničkog dela u umetničkoj zbirci ustanove kulture, a koje se predlaže za finansiranje (za kategoriju 1)

Prijava za konkurs se dostavlјa u 4 (četiri) primerka sa potrebnom dokumentacijom, uredno složenom po navedenom redosledu.

Prijave za konkurs dostavlјaju se isklјučivo poštom, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2017. godinu“.

Ukoliko jedan podnosilac prijave konkuriše sa više projekata ili umetničkih dela, za svaki projekat odnosno umetničko delo podnosi prijavu za konkurs pojedinačno.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, biće odbačene. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu prihvatlјive.

Konkursni materijal se ne vraća.

Trajanje konkursa

Konkurs je otvoren od 17. maja do 30. juna 2017. godine.

Rezultati konkursa će biti objavlјeni na sajtu Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Važne napomene

1. Konkursna komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatra prijavlјene projekte i donosi odluku o finansiranju ili sufinansiranju prijavlјenog projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodelјuju namenski za konkretan projekat, te nije moguće vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta (umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredelјenih sredstava).

2. Formiranje cena umetničkih radova, kao i visinu honorara za umetnike čiji će umetničko delo biti producirano u okviru projekta, vrše ustanove koje konkurišu, ali komisija može izvršiti korekciju predviđenog iznosa.

3. Što se tiče namenskog korišćenja dodelјenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:
- Neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravlјanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
- Stvarni troškovi podnosioca prijave tokom perioda realizacije projekta;
- Evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave, te da su prepoznatlјivi i proverlјivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se Ministarstvu kulture i informisanja mogu obratiti telefonom (011 3398 026) ili na elektronsku adresu dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Vodič kroz konkursnu proceduru
Formular 2017
Formular izveštaj